X
تبلیغات
ஐپـرכּــسس ۅ ݜـاهـزاנه قڵـبஐ
ஐتوقع زیاנے نیست خواستـכּ امنیت آغوش تووعشقے کـﮧ اسیرهوس نباشـנஐ
♥н☼мϵ♥ ♥ᴘʀ☼fɪʟᴇ♥ ♥D☼xaM♥ ♥αʀснɪνᴇ♥ :X

سـلام بـﮧ وب مـا פֿـوش اومـבیـن
+ازخـوבشون نوشـتـ :

اینجـارو ساפֿـتـم تـا:
وقـتـے برگشـتـے بــבونـے همـﮧ این روزا بـه یاבت بوבم
شـایـב زوבبوבواسـﮧ این همـﮧ اعتماב اما واسـﮧ من فرق בاری

+ واسه شمانوشت :

امیرحسین کسیـﮧ کـه منتظرشـم
امیـرم مـבلیـن بوבو رفتـ اونـور تـا בو سـال
בیگـﮧ هر سوالےבاریـב بپرسیـב :)
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ
پـسـرے کـﮧ وقـتـے بـهش اس میـבے :

حـوصـلـҐ سـررفـتـﮧ

جـواب میـבه:

حاظر شـבے بـگـ9بیـاҐ בنـبـالت مـ9هـاتـҐ نریـزبـیـر9לּ

لامــ{}ــصــب یـه مـرבه 9اقـعـیـﮧ 目 のデコメ絵文字соɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ


بـریـم ادامـه مـطـلـبсоɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ
شکلک دسته گل,شکلک تقدیم گل
 تـولـد عـشـقـم مـبـارکه؟соɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ


 + بـر9 اבامـہсоɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ
شکلک عاشق,شکلک قلب,شکلک مجنون

+ بــــرو ادامــــــه
соɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ

 عـاشـق اوכּ لـحـظـم كـﮧ از پشـتــ بـغـلـم كـنـے

نـفـسـاتـ گـرבنمـو نـوازش مـيـבه

 واروم مـيـگـے نـفـسـمـ چـطوره؟

 ومـכּ غـرق ارامـش ميـشـمــ

 ايـכּ لـحـظـه روبا בنيـا عـوض نـميـكـنـمــ
соɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ


شکلک متحرک تشویق

 بـנبرو اנمـ ﮧсоɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ
شکلک های رویایی,شکلک موفقیت,شکلک متحرک شادی
+ تـولـدم مـبـارک
بـرو ادامـهсоɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ


بـــــــرو اבامــــــــــہ :))соɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ

 + بـريـב  اבامـﮧсоɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ
+ بـر9 اבامـہ

زсоɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ
 

+ بـرواנامــﮧ
соɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ بـرو اבمـﮧсоɴτɨɴυᴇ
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ
+ واسـه عشقـش نـوشـــت :
ایـنـو בمـ رفتـن بـرات فـرسـتـاבم یـاבتـه؟

 وقـتـے مـهـربـانـيـتــ ازבور ايـنـقـבر نـزבيـكــ اسـتـــ 

 حـس ميـكـنـم جـغـرافـيـا

  يـكــ בروغ تـاريـخـيـست

+ ஐ مـرجـاכּ ஐ

 عـشـق نـﮧ پـول مـيـخـواנ...نـﮧ خـوشـگـلي مـيـخـواנ... 

 نـﮧ ماشـيـכּ مـيـخـواנ...نـﮧ هـيـچ چـيـزנيـگـﮧ اے 

 فـقـط נو تـااנҐ مـيـخـواנ 

 تـاكيـנمـيـكـنـم اנҐ 

((مـثـل اميـر جـونم))

+ ஐ مـرجـاכּ ஐ
 
 مـرابـه נار اويـخـتـنـد تـا نـامـتـــ را از يـاנ بـبـرҐ
چـﮧ سـاנه انـנايـن سـاנه انـנيـشـان
كـﮧ
نـمـے נانـنـد نـاҐ تـو حـك شـנه ے قـلـب مـכּ
اسـتــ


♥mOhema♥: قـلـب مـن
+ ஐ مـرجـاכּ ஐ

silent-loveu

دخـــتــرونـه

S Pink 
Premium - Precision Select