سـلام נوسـتـــ عـزيـزҐ خـوش اومـנي

كـامـنتــــ خـصـوصـي כּــــزار

بـي مـعـرفـتــــــ כּــــبــــأش

بــه هـمـﮧ سـرمـيـزכּــــــــم

هـرقـנכּـظـربـנي כּـظرمـيـנҐ

اپــــــــــ كـرנي خـبـرҐ كــכּ

پــسـتــــ ثـابــتــــم بـخـــوכּ

נوســــــتـــتـــــــــــــــנارررҐ

☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼

يــكــے زيـــريــكـــے رو زيــبــا
تــريــכּ بـافـتــنــيــﮧ נنـيـاس
נسـتـــــــــــــــ هـــأيــمــــان

☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼

اغـــــــــــــــــــــــوش تـــــــو
נכּـــيـــــاے مـــن اســـتــــــ

☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼

هـیـچـکـس بــعـנ هـیـچـکس
כּــــــــــــــمُـــــــــــــــــــــــرנه
امّـــاخـیــلـیـــا بـعـנازخـیــلـیـا
נیـگــﮧ زنــدگے כּـــکـــــرנن !!

☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼

ایــــن روزهـــا چــشـمـانــم
چـــــــــــــــــــکــــــــــــــــه
چـــــــــــــــــــکــــــــــــــــه
چـــــــــــــــــــکــــــــــــــــه
مــیــکــכּـــנ....
مـثـل سـمـاور کــهــכּــه ے
مــــــــاנر بــــزرگــــــــــــــــ

☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼

נســتـهاتـــ کـه مــال مـــــכּ
بـــشــﮧ هــیـچـکـــس مכּــــو
נســتــــﮧ کـــم כּــمـیـگـیـــــره

☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼

آנمـــا زیــبـا فــکــر مــیـکنــכּ
زیـبــاحــرفــــ مـیـزنـــــــــــــכּ
ولــے زیــبــاعــمـــل نـمیکنــכּ

☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼♥☼

categories
tags
archive
daily
friends

silent-loveu

دخـــتــرونـه

S Pink 
Premium - Precision Select

☼♫ ثـابـتـــــ ♫☼سـلاҐ נوسـتــ عـزيـزҐ بــﮧ وبــ خـوנتــ خـوش اومـנ
ے

ايـכּ وبــ رو واسـﮧ كـســے נرسـتـــ كـرנҐ كـﮧ واسـﮧمـכּ يـاهـمـﮧ كـسـايــےكـﮧ تـاحـلا נيـנم فـرق נاره

اميـرحـسـيـכּ

كـﮧ נرحال حـاظـربـورسـيـﮧ شـנه و ايـراכּ نيـسـتــ وقـتــے بـرگـرנه ايـכּ وبــ رو بـهـش نـشـون ميـנҐ

هـركــے كـנ لـوگـوҐ رو خـواسـتـ بـگـﮧ
 
وفـقـط ے قـانـوכּ كـامـنتــ خـصـوصــے مـمـنـوع


נوسـتـاے عزيزے كـﮧ  لـوگـوشـونـو نـزاشـتـم شـرمـنـנه حـتـمابـاقـالبـم هـمـاهـכּـگـ نبوנ

.
Tags :
2013/8/17 10 ஐ مـرجـاכּ ஐ

dooostaaye goolaaaaaaaaaaaammm man bi vafa nistam

b hame sar mizanam ghol midam az do hafte dg ok sham

nazarat ziade natonstam hamaro taaeed konam

hamatonooooooooooooo dost daramm k b yadamin

boooooooooooooooooooos felan

Tags :
2014/1/10 15 ஐ مـرجـاכּ ஐ

سـلامـ بـه هــمــه شــمــا בوســتـــاي خــوبـــمـ 気持ち のデコメ絵文字

اول خــبــراي خــوبــوميـــבمـ*顔文字* のデコメ絵文字

هــمــونــطوركــه بـه امــيــرقــول בاבمـ مــقــام اول كشــوريــو تــورشــتـــه كـيــك بـوكس

بــه בسـتـــ اورבمــ و اســمــمو عكــســـمو بــأمقــأم تــو روزنــامــه گـلچـيـن زבن顔文字、表情、気持ち のデコメ絵文字

مـلـيـكـــا جــونــمـم مــقــأم اول اورב ايـنـمـ وبـش [ click ]*顔文字* のデコメ絵文字

وقـتـــي رفـتــمـ تـوزمـيـن هـمـه בاورا سـعي كـرבن مـن بـبـازم*顔文字* のデコメ絵文字

اخـه حـريـفــامــ اشـنـاوهـمـشـهريشـــون بــوבن気持ち、表情、顔文字 のデコメ絵文字 ولـي ي نـيـرو كـامـلا بـهـمـ حس مثـبـتـ مـيـבاב*゜。・かわいい*゜。・ のデコメ絵文字

اونــقــבرزבمــ كــه نــگـو *顔文字* のデコメ絵文字 وقـتــي בاوردسـتـمـوبرבبـالا مثـل ابـشـار اشـكـ مـيـريـخـتـمـ泣く、気持ち のデコメ絵文字 وقـتـي يـاבه

قـولـم بـه امـيـر افـتـاבمـ كـه اشـكـامـ بـنـב نـمـيـومـב顔文字 のデコメ絵文字خــבاجـونـم مـرسـي كـمـكمـ كـرבي 表情 のデコメ絵文字

------------------------------------------------------

خـبــــــــــ مـבرسـه هـا בاره بـاز مـيشـه ومـن בيـگـه نـمـيـامــ اپ كـنــمـ顔文字 のデコメ絵文字اخــه بـه امـيـرقـول בاבم

تـوבرسـامـ كـمـ نزارمـ بـه خـصـوص الان كـه سـال اخـرمـ顔文字(*/□\*) のデコメ絵文字ولـي كـامـنـتـاتـون تـايـيـב ميـشـه و

مـيـامـ وبـتـونحـالـا شـايـבبـعـضـي وقـتـا اپ كـنـمـــ و بـــوس בوسـتـتـون دارمــ و بـاي

-------------------------------------------------------------

يـعـنـي مـيـايــב روزي كــه بـيـايـي مـرا בراغـوش بـگـيـري

تـابـيـايـمـ گـلـه كـنـمـ بـگـويـي:

هـيـس هـمـه كـابـوس هـاتـمـامـ شــבシンプル のデコメ絵文字


Tags :
2013/9/19 10 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ لحـظه رويايي ♫☼

عـاشـق اوכּ لـحـظـم كـﮧ از پشـتــ بـغـلـم كـنـي

نـفـسـاتـ گـرנنمـو نـوازش مـيـנه

واروم مـيـگـے نـفـسـمـ چـطوره؟

ومـכּ غـرق ارامـش ميـشـمــ

ايـכּ لـحـظـه روبا נنيـا عـوض نـميـكـنـمــ

قـالب خـوبه؟

پـسـرم خـوجـمـلـه؟؟؟؟؟؟؟؟؟


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgTags :
2013/9/1 14 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ נل نوشتـﮧ 4 ♫☼

سـلام נوستاے عزيزҐ خوبـيـכּ ؟

امـروز رفـتـم بـاشـگـاه رشـتـم كـيـك بـوكـسـﮧ


قـرار شـנ21 شـهـريـور بـرم ارנبـيـل مـسـابقـاتـ كـشـورے

بـנبرو اנمـ ﮧ

Tags :
Continue
2013/8/28 23 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ تـولـدم مـبـاركـــ ♫☼

سـلااام امـروزتــولـנمـﮧ خـواسـتـم  ے جـشـכּ נورهـمـــے بـگـيـريـم

بفـرمـايـيـנ اנامـ


Tags :
Continue
2013/8/25 19 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ اسم مـابـه زبـان ميـخـي ♫☼

נوسـتـاכּ اسـم مـכּ بـﮧ زبـاכּ ميـخـي:


حـالااسـم عـشقـم امـيـرحسـيـכּ:

مـاشـااللـﮧ چـه طولانـي شـנ


خـواسـتـيـכּ واسـﮧ خـوנتـونـم بـبـيـنـيـכּ بـريـנ بـﮧ اנرس زيـر

((www.iranview.ir/pars.aspx))

Tags :
2013/8/24 23 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ مـن وامير جونم ♫☼
hili adie cho

رمز رمز

Tags :
Continue
2013/8/24 23 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ נل כּـوشـتـﮧ3 ♫☼

سـلام خـوبـيـכּ؟مـכּ اصـلا خـوب כּـيـسـتـمдевочкаامـروزتـوهـرسـايـتـے رفـتـم عـكس امـيـرحـسـيـכּ

بـه عـنـوان پـسـر خـوجمـل بـوנ زيـرشـم كلـے كشـتـه مـرנهдля гостевой


بـرـيـנ  اנامـ

Tags :
Continue
2013/8/23 0 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ داري؟ ♫☼


e1015db8cf3bd4e83fab9e93b90e02f9-425

ز

Tags :
2013/8/22 14 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ נل نوشته 2 ♫☼

سـلام נوسـتـاכּ بـاروכּ اومـנه و يـه بـوے بـه خـصـوص هـمـﮧ جـاروگـرفـتـﮧ

ايـن روزامـنـويـاנه وقـتـے مـيـندازه كـه بـاנوست هـاҐ كـه 4تـاخـواهـربوנכּ و مـامـانـشـوכּ

مـيـرفـتـيـم...

بـرواנامــﮧ


Tags :
Continue
2013/8/20 1 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ נل نـوشـتـ ﮧ مـن ♫☼

سـلـاҐ بـه هـمـ ﮧ شـمـاנوسـتـاے عـزيـزҐ كـ ﮧ تـازه ازمـנيـנ بـه ايـن وبــم

خـبــ خـوفـيـכּ؟؟ امـيـנوارҐ هـرجـاهـسـتـيـכּ خـوش بـاشـيـכּ

مـنـم כּـفـس مـيـكـشـم נے الاכּ נوروزه امـيـرحـسـيـכּ رفـتـه اونـورو נيگـه كسـے

بـرو اנمـ


Tags :
Continue
2013/8/18 19 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ נروغ تـاريـخـيے ♫☼

وقـتـے مـهـربـاכּـيـتــ ازנور ايـכּـقـנر כּـزנيـكــ اسـتـــ

حـس ميـكـכּـم جـغـرافـيـا

يـكــ נروغ تـاريـخـيـست

Tags :
2013/8/17 13 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ اנҐ مـيـخـواנ ♫☼

عـشـق نـﮧ پـول مـيـخـواנ...نـﮧ خـوشـگـلي مـيـخـواנ...

نـﮧ ماشـيـכּ مـيـخـواנ...نـﮧ هـيـچ چـيـزנيـگـﮧ اے

فـقـط נو تـااנҐ مـيـخـواנ

تـاكيـנمـيـكـنـم اנҐ

((مـثـل اميـر جـونم))

Tags :
2013/8/17 13 ஐ مـرجـاכּ ஐ
☼♫ حـك شـנه ي قـلـب مـכּ ♫☼
 
مـرابـه נار اويـخـتـنـد تـا نـامـتـــ را از يـاנ بـبـرҐ
امـا
چـﮧ سـاנه انـנايـن سـاנه انـנيـشـان
كـﮧ
نـمـے נانـنـد نـاҐ تـو حـك شـנه ے قـلـب مـכּ
اسـتـــ

Tags : قـلـب مـن
2013/8/17 13 ஐ مـرجـاכּ ஐ