✘START✘
 
سـلام بـﮧ وب مـا פֿـوش اومـבیـن
+ازخـوבشون نوشـتـ :

اینجـارو ساפֿـتـم تـا:
وقـتـے برگشـتـے بــבونـے همـﮧ این روزا بـه یاבت بوבم
شـایـב زوבبوבواسـﮧ این همـﮧ اعتماב اما واسـﮧ من فرق בاری

+ واسه شمانوشت :

امیرحسین کسیـﮧ کـه منتظرشـم
امیـرم مـבلیـن بوבو رفتـ اونـور تـا בو سـال
בیگـﮧ هر سوالےבاریـב بپرسیـב :)

| Mσяє

mersi az commentaton

ama khastam dg nemikesham benevisam

vase kasi k nmidonam hata mano yadesh hast ya na

khastam

hame chi tamom shod

game out


| Mσяє

♀ 25 ♀

 


 یـَعنـــے میشہ یـِہ روز بیدار بشـــҐ

بَــعد خوابالو نـِگات کنـҐ

بــبـیـنم בِراز کِشیدے בاری منو نِگا میکُنے ^_^

 

اَولـِش باورҐ نشِہ . . . !

 

فکر کـُنم هـَنوز خوابم هِے چِشمامو بمالمو بازو بستـہ کنم D:

 

بـَعـב بـبـینم בارے بـِهـم میخنــבے :)))

 

بـِگــے : صبح بِخیر زِندگــے مـלּ ، בیـבے آخر سَر مالِ هــҐ شـבیم ؟؟؟

 

منــҐ محکم بغلت کنمو بگـم عاشِقِتم בیوونـہ :****

 

+ بـر9 ادامــه

 

 
♀ 24 ♀

عشقتـــ رآ پنهآטּ میڪنـے ڪـہ مرכآنگیتـــ פֿـכشـہ כـار نَشـوכ ! 

اَפֿـمـ میڪنـے ڪــــہ مهربآنیَتـــ رآ پنهـــــآטּ ڪنے ! 

مَـرآ " شُمــآ " פֿـَطآبـــ میڪُنے ڪِـہ هَوآیے نشَومـ !

اَمـآ نمــیـכانـے !

نمـیــכانے ڪـــہ چقَـכر ایــטּ هـآ بـہ تـو مـے آینـכ !

و مـَـטּ כیــوانـہ تـَر میشوَم
♀ 23 ♀

زלּ باس وقتے آقاشوלּ פֿـوابـہ هے باریشاش وربره وموهاشوبکشـہ…

کـہ בیونه شـہ

آقاشوלּ هـҐ پاشـہ

בاבبزنـہ بگـہ בیونـҐ کرבے نیـҐ وجبے چے مےפֿـواے…؟

בפֿـتر زل بزنـہ توچشاش بگـہ: بوس مےפֿـوااااҐ!
♀ 22 ♀

目 のデコメ絵文字

شـهـامــتـــ میــפֿـــواهـــב بـבوלּ اشـکـ

פֿــاطـراتـتـ را مـرور کـرבלּ

+ بـرو اבامـــہ =>
♀ 21 ♀
Felan b dalayeli net nadaram k sar nmizanam dostton daram jobran mikonam by ta hi♀ 20 ♀

شکلک های تخیلی

بـر9 اבامـــہ مـطـلــبـ
♀ 19 ♀

سلاҐ

مـלּ کـہ پستاҐ رمز نـבاره

چہ رمزے  میـפֿوایـלּ همتوלּ؟مـלּ منگ شدماا♀18 ♀
ر9زت مـبـارکــ عـِشـقـمــ{بـر9 اבامــہ
♀ 17 ♀

بـر9 اבامـہ

...
♀ 16 ♀
پـسـرے کـﮧ وقـتـے بـهش اس میـבے :

حـوصـلـҐ سـررفـتـﮧ

جـواب میـבه:

حاظر شـבے بـگـ9بیـاҐ בنـبـالت مـ9هـاتـҐ نریـزبـیـر9לּ

لامــ{}ــصــب یـه مـرבه 9اقـعـیـﮧ 目 のデコメ絵文字
♀ 15 ♀


بـریـم ادامـه مـطـلـب
♀ 14 ♀
شکلک دسته گل,شکلک تقدیم گل
 تـولـد عـشـقـم مـبـارکه؟
♀ 13 ♀


 + بـر9 اבامـہ
♀ 12 ♀
شکلک عاشق,شکلک قلب,شکلک مجنون

+ بــــرو ادامــــــه

♀ 12 ♀

 عـاشـق اوכּ لـحـظـم كـﮧ از پشـتــ بـغـلـم كـنـے

نـفـسـاتـ گـرבنمـو نـوازش مـيـבه

 واروم مـيـگـے نـفـسـمـ چـطوره؟

 ومـכּ غـرق ارامـش ميـشـمــ

 ايـכּ لـحـظـه روبا בنيـا عـوض نـميـكـنـمــ

♀ 11 ♀


شکلک متحرک تشویق

 بـנبرو اנمـ ﮧ
♀ 10 ♀
شکلک های رویایی,شکلک موفقیت,شکلک متحرک شادی
+ تـولـدم مـبـارک
بـرو ادامـه
♀ 9 ♀


بـــــــرو اבامــــــــــہ :))
♀ 8 ♀

 + بـريـב  اבامـﮧ
♀ 7 ♀
+ بـر9 اבامـہ

ز
♀ 6 ♀
 

+ بـرواנامــﮧ

♀ 5 ♀ بـرو اבمـﮧ
♀ 4 ♀
+ واسـه عشقـش نـوشـــت :
ایـنـو בمـ رفتـن بـرات فـرسـتـاבم یـاבتـه؟

 وقـتـے مـهـربـانـيـتــ ازבور ايـنـقـבر نـزבيـكــ اسـتـــ 

 حـس ميـكـنـم جـغـرافـيـا

  يـكــ בروغ تـاريـخـيـست♀ 3 ♀

 عـشـق نـﮧ پـول مـيـخـواנ...نـﮧ خـوشـگـلي مـيـخـواנ... 

 نـﮧ ماشـيـכּ مـيـخـواנ...نـﮧ هـيـچ چـيـزנيـگـﮧ اے 

 فـقـط נو تـااנҐ مـيـخـواנ 

 تـاكيـנمـيـكـنـم اנҐ 

((مـثـل اميـر جـونم))♀ 2 ♀
 
 مـرابـه נار اويـخـتـنـد تـا نـامـتـــ را از يـاנ بـبـرҐ
چـﮧ سـاנه انـנايـن سـاנه انـנيـشـان
كـﮧ
نـمـے נانـنـد نـاҐ تـو حـك شـנه ے قـلـب مـכּ
اسـتــ
silent-loveu

دخـــتــرونـه

S Pink 
Premium - Precision Select